Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem … administrowanego przez Jacka Witczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Witczak Gastro Serwis wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze identyfikacji podatkowej: 8942320619 , numerze Regon: 932714324.

 • Definicje
 1. Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz zamówienia – formularz w wersji elektronicznej udostępniany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego, za pośrednictwem którego Klient wysyła do Sprzedawcy zamówienie uzupełniając niezbędne dla realizacji Umowy dane, składający się z następujących zakładek: dane produktu, dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy.
 3. Formularz rejestracji – formularz w wersji elektronicznej udostępniany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego umożliwiający założenie indywidualnego konta Klienta.
 4. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca będący stroną Umowy zobowiązany po potwierdzeniu złożenia Zamówienia do zapłaty łącznej ceny Zamówienia i odbioru Produktu.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r., poz. 459 wraz z późn. zm.).
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Konto – elektroniczne konto Klienta zamieszczone na stronie internetowej Sklepu dostępne po wpisaniu indywidualnego loginu i hasła.
 8. Koszyk – zakładka umieszczona na stronie Sklepu internetowego z listą zakupów, na której znajdują się wybrane przez Klienta Produkty.
 9. Produkt – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie internetowym mogąca stanowic przedmiot Umowy zawartej między Klientem i Sprzedawcą;
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupu Produktu w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Termin dostawy – okres, w którym Produkt gotowy do wysyłki zostaje dostarczony Klientowi.
 12. Termin realizacji zamówienia – okres, w którym Sprzedawca podejmuje wszelkie czynności mające na celu przygotowanie Produktu do wysyłki takie jak kompletowanie lub pakowanie.
 13. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady i tryb zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem … za pośrednictwem którego Klient może składać Sprzedawcy zamówienia.
 15. Sprzedawca – Jacek Witczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Witczak Gastro Serwis wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze identyfikacji podatkowej: 8942320619 , numerze Regon:
 16. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r., poz. 683 wraz z późn. zm.)
 • Postanowienia ogólne
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego odbywa się nieodpłatnie.
 2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz spełnienia ogólnych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z sieci Internet.
 3. Zamówienia na produkty mogą być składane przez całą dobę. Zamówienia są rozpatrywane przez Sprzedawcę w dni robocze w godzinach od 08.00 – 15.00. Zamówienia złożone w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy zostaną rozpatrzone w najbliższym dniu roboczym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępu do Sklepu internetowego wywołany przyczynami technicznymi zarówno powstałymi po stronie Sprzedawcy jak i powstałymi po stronie Klienta, a także spowodowany działaniami osób trzecich.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej właściwej dla Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, a także dobrymi obyczajami i w sposób nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich i Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zamieszcza Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz umożliwia jego pobranie.
 7. Zawarcie Umowy wymaga akceptacji Regulaminu, który stanowi integralną jej część. Przy złożeniu Zamówienia Klient jednocześnie składa oświadczenie, że akceptuje Regulamin w całości.
 8. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej przysługują Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić jedynie za jego wyraźną zgodą.
 9. Niniejszy Regulamin stanowi własność intelektualną Sprzedawcy, a jego kopiowanie i wykorzystywanie bez wyraźnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 10. Kontakt ze Sprzedawcą następuje za pośrednictwem wskazanych poniżej danych teleadresowych:
 • Adres:
 • Adres e-mail:
 • Telefon:
 • Fax:
 1. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątki w godzinach od 08.00 – 15.00.
 • Rejestracja
 1. Rejestracja i założenie indywidualnego konta w Sklepie Internetowym mają charakter opcjonalny i nie są konieczne do złożenia zamówienia.
 2. Założenie Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym konieczne jest wypełnienie formularza rejestracji i podanie wskazanych w formularzu danych zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.
 4. Do każdego Konta zostaje przypisany indywidualny login i hasło.
 5. W celu zakończenia procedury zakładania Konta Klient wysyła do Sprzedawcy wypełniony formularz rejestracji poprzez naciśnięcie ikony potwierdzającej wolę założenia Konta po uprzednim zaznaczeniu ikony z oświadczeniem Klienta o akceptacji treści Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po otrzymaniu formularza rejestracji Sprzedawca przesyła na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny. Konto zostaje uruchomione po zatwierdzeniu przez Klienta przesłanego linku aktywacyjnego.
 6. Konto jest wykorzystywane m.in. do składania zamówień, przekazywania bieżących informacji marketingowych Sprzedawcy, komunikatów o aktualnym i przyszłym asortymencie, zapowiedzi, ogłoszeń o konkursach, promocjach, a także kierowania do Klienta indywidualnie dostosowanych ofert.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia indywidualnego Konta i usunąć je.
 • Składanie zamówień
 1. Informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego dotyczące Produktów nie stanowią oferty Sprzedawcy, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 2. Ceny umieszczone przy Produktach na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i mogą ulegać zmianie. Zamówienia wysłane Sprzedawcy przez Klienta przed wprowadzonymi zmianami cen są realizowane na podstawie cen dotychczasowych.
 3. Ceny umieszczone przy Produktach na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostawy oraz innych kosztów związanych z realizacją Umowy. O łącznej cenie zamówienia pokrywającej wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją Umowy Klient zostanie poinformowany w trakcie wypełnienia formularza zamówienia przed jego ostateczną akceptacją i wysłaniem do Sprzedawcy.
 4. Złożenie zamówienia może nastąpić po zalogowaniu do indywidualnego konta Klienta lub za pośrednictwem formularza zamówienia.
 5. Klient dokonuje wyboru Produktu spośród wszystkich zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego poprzez dodanie go do Koszyka stanowiącego listę zakupów Klienta.
 6. Do chwili wysłania formularza zamówienia do Sprzedawcy, Klient ma możliwość dowolnej modyfikacji wybranych i dodanych do Koszyka Produktów bądź poprzez dodawanie kolejnych Produktów bądź poprzez usunięcie z listy zakupów Produktów dotychczas wybranych.
 7. Po dodaniu do Koszyka wszystkich wybranych przez Klienta Produktów i naciśnięciu ikony zatwierdzającej dokonany wybór Klient zostanie przekierowany do zakładki zawierającej formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy potwierdzić listę zakupów Klienta zawierającą podstawowe informacje dotyczące wybranych Produktów, wypełnić (jeżeli Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem formularza zgłoszenia) albo potwierdzić (jeżeli Klient dokonuje zakupu po zalogowaniu do indywidualnego konta) dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, wybrać sposób płatności oraz sposób dostawy.
 8. W celu zakończenia procedury składania Zamówienia konieczne jest wysłanie do Sprzedawcy formularza zamówienia poprzez naciśnięcie ikony potwierdzającej złożenia Zamówienia po uprzednim zaznaczeniu ikony z oświadczeniem Klienta o akceptacji treści Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wysłanie formularza zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 9. Po złożeniu zamówienia ze pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z zasadami opisanymi powyżej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia wraz z linkiem zatwierdzającym jego złożenie. Z uwagi na dni i godziny rozpatrywania zamówień wskazana wiadomość może zostać wysłana w najbliższym nadchodzącym dniu roboczym.
 10. Po zatwierdzeniu przez Klienta złożenia zamówienia na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość zawierająca informację o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowiąca oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wskazanej informacji zostaje zawarta Umowa między Sprzedawcą a Klientem.
 11. Po zawarciu Umowy Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki przesyłając je na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 • Sposoby płatności i dostawy
 1. Klient może dokonać płatności za dokonane zamówienie wybierając jeden z następujących sposobów:
 2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3. przelew za pośrednictwem strony operatora płatności internetowych z wykorzystaniem przewidzianych przez operatora opcji zapłaty;
 4. opłata za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku;
 5. gotówka za pobraniem;
 6. gotówka przy odbiorze osobistym.
 7. W przypadku wyboru dokonania płatności przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy, złożone zamówienie zostanie przekazane do realizacji dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy na rachunek bankowy Sprzedawcy nie wpłynie kwota, którą z tytułu Umowy Klient zobowiązany jest uiścić, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności wysyłając stosowną informację na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej. Bo bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy i anulować złożone przez Klienta zamówienie.
 8. W przypadku wyboru dokonania płatności w formie gotówki za pobraniem lub w formie gotówki przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty dopiero z chwilą odbioru zamówienia.
 9. Dostawa zamówienia może zostać zrealizowana poprzez jeden z następujących sposobów:
 10. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 11. poprzez odbiór osobisty.
 12. Odbioru osobistego można dokonywać w siedzibie Sprzedawcy znajdującej się pod adresem: ul. Robotnicza 1A, 53 – 607 Wrocław (brama nr 11) w dni robocze w godzinach otwarcia wskazanych na stronie Sklepu internetowego po uprzednim otrzymaniu wiadomości na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej z informacją o możliwości osobistego odbioru zamówienia.
 • Realizacja zamówienia
 1. Sprzedawca realizuje zamówienie najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od chwili przesłania wiadomości z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku niedostępności Produktów uniemożliwiających realizację zamówienia we wskazanym powyżej terminie, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie potrzebnym do realizacji zamówienia. Nowy termin realizacji zamówienia zostanie przekazany Klientowi na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną. Z uwagi na niedostępność produktów Klient ma możliwość:
 3. potwierdzić nowy termin realizacji zamówienia;
 4. żądać realizacji części zamówienia w przypadku gdy niektóre Produkty objęte zamówieniem pozostają dostępne;
 5. odstąpić od Umowy i anulować złożone zamówienie w całości.
 6. Jeżeli Klient odstąpi od Umowy z uwagi na niedostępność Produktów, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dokonanych płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia. W przypadku częściowej realizacji zamówienia Sprzedawca zwraca dokonane płatności w wysokości odpowiadającej niezrealizowanej części zamówienia.
 7. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zatwierdzonych przez Klientów zamówień.
 8. Na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość z informacją o przekazaniu zamówienia do przesyłki lub o możliwości jego osobistego odbioru jeżeli Klient dokonał wyboru takiego sposobu dostawy zamówienia.
 9. Sprzedawca realizuje dostawę zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich w przewidywanym terminie wskazanym w wysłanej do Klienta wiadomości z informacją o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Termin dostawy liczony jest w dniach roboczych.
 10. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta obejmuje Produkty o różnym terminie dostawy terminem dostawy zamówienia jest najdłuższy podany termin. W takim przypadku Klient ma możliwość żądania realizacji zamówienia bądź częściami zgodnie z przewidywanymi dla poszczególnych Produktów terminami dostawy bądź w łącznie po skompletowaniu całości zamówienia.
 11. Dostawa zamówienia realizowana jest na adres dostawy wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 12. Dostawa zamówienia odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 13. Sprzedawca przesyła fakturę VAT na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 14. Przy odbiorze Klient powinien dokonać oględzin dostarczonej przesyłki w obecności kuriera w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia uszkodzeń Klient ma prawo żądać od kuriera spisania stosownego protokołu, w którym uwzględnione zostaną stwierdzone uszkodzenia. Sporządzony i podpisany protokół należy przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy celem szybszego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu Klient nie jest zobowiązany do jego odebrania.
 15. Jeżeli zamówienie zostanie odesłane do Sklepu internetowego na skutek nieodebrania go przez Klienta, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem za pośrednictwem wskazanego w formularzu zamówienia adresu poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną celem ustalenia nowego terminu dostawy oraz jej kosztów. Jeżeli ustalenie nowego terminu dostawy okaże się bezskuteczne, Sprzedawca przekaże na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej wezwanie do wykonania zawartej Umowy poprzez odbiór przekazanego Zamówienia w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości pod rygorem odstąpienia od Umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu uiszczonych dotychczas przez Klienta płatności w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przekazane na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 16. Jeżeli Klient dokonał wyboru osobistego odbioru zamówienia, zamówienie może zostać wydane bądź Klientowi bądź osobie przez niego upoważnionej. Wydanie zamówienia zostaje potwierdzone w drodze pisemnego oświadczenia.
 17. W przypadku odbioru osobistego zamówienia niepodjęcie przez Klienta zamówienia w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości z informacją o możliwości osobistego odbioru, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy i anulować złożone zamówienie. Jeżeli Klient dokonał wcześniej płatności, Sprzedawca zobowiązany jest do jej zwrotu w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przekazane na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 • Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym złożenie oświadczenia o odstąpieniu na formularzu nie jest konieczne do zachowania jego skuteczności.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie na wskazany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Klient korzystający z prawa odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 12. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 13. Klient korzystający z prawa odstąpienia od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 16. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 19. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 20. Powyższe postanowienia przewidujące prawo odstąpienia od Umowy stosuje się również do Klientów będących Przedsiębiorcami, z tym zastrzeżeniem, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wiąże się z koniecznością zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości stanowiącej 10 % ceny końcowej złożonego zamówienia.
 • Rękojmia i gwarancja
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
 4. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany w niniejszym Regulaminie. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Produkt reklamowany i dostarczany na adres Sprzedawcy powinien być bezpiecznie zapakowany i kompletny.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, ale bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamacje.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania reklamacyjnego w terminie określonym w ust. 5, uważa się, że uznał żądanie Klienta za uzasadnione.
 10. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy złożeniu reklamacji można skorzystać z zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego formularza reklamacyjnego.
 11. W żądaniu reklamacyjnym zaleca się wskazanie przez Klienta zwięzłego opisu wady, określanie żądań przysługujących Klientowi z tytułu rękojmi dotyczących sposobu naprawienia wady, zidentyfikowanie zakupionego Produktu przez jego opis lub podanie numeru zamówienia, wskazanie danych teleadresowych klienta. Niezamieszczenie sugerowanych powyżej informacji nie czyni złożonej reklamacji bezskuteczną, ale przyspiesza przeprowadzenie przez Sprzedawcę trybu reklamacyjnego oraz usunięcie zaistniałej wady.
 12. Powyższe przepisy dotyczące rękojmi i składania reklamacji nie mają zastosowania w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami.
 13. Produkty oferowane w Sklepie internetowym i sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte dodatkową gwarancją. Informacja o tym czy dany Produkt objęty jest gwarancją zostaje zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego przy jego opisie.
 14. Jeżeli dany Produkt objęty jest gwarancją Klient otrzymuje wraz z Produktem oświadczenie gwarancyjne określające obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z treścią załączonego oświadczenia gwarancyjnego. Uprawnienie gwarancyjne Klient może wykonywać za pośrednictwem Sprzedawcy.
 15. Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi.
 • Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych przez nich dobrowolnie w ramach składanych zamówień jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji Umowy lub przekazywania informacji marketingowych (tylko wtedy, gdy Klient wyrazi na to zgodę).
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta na ich przetwarzanie.
 4. Przekazanie danych osobowych przez Klientów następuje w sposób dobrowolny, nie mniej jednak niepodanie niezbędnych dla realizacji Umowy danych uniemożliwia jej wykonanie i tym samym skuteczne złożenie zamówienia.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia w każdym czasie.
 6. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom oprócz firm kurierskich w zakresie niezbędnym dla dostarczenia zamówionych Produktów oraz podmiotom obsługującym serwisy płatnicze z uwagi na wybrany przez Klienta sposób dokonania płatności, na co z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Umowa między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a uprawnieniami Klientów wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących, zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem nowego Regulaminu zostaną zrealizowane na podstawie postanowień Regulaminu dotychczasowego, chyba że wprowadzona zmiana podyktowana jest koniecznością przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 6. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 7. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 8. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 10. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
 11. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 12. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2018