Projekty Unijne

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Jacek Witczak Gastro Serwis i redukcja negatywnych skutków kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa poprzez zakup automatycznego systemu zaszywającego wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem”


Oś priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Typ nr 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Celem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych co umożliwi zwiększenie możliwości produkcji własnej
i konfekcjonowania oferowanego towaru a także wpłynie na zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorcy, poprzez możliwość odpowiedzi na zapotrzebowania i oczekiwania klientów względem czasu oczekiwania na zamówione produkty.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Wysokość dofinansowania ogółem: 40 640,00 zł

OGŁOSZENIE ROJEKTU

ZAMAWIAJĄCY

Jacek Witczak

Gastro Serwis

Ul. Hermanowska 69/3

54-314 Wrocław

NIP 8942320619; REGON 932714324

j.witczak@kucharz.pl; m.czuprynska@kucharz.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem maszyny składającej się z dwóch integralnych części:

– automatycznego systemu zaszywającego z 1 nitkową głowicą + automatycznym podajnikiem worka wprowadzającego górną część worka do głowicy zaszywającej,

– przenośnikiem taśmowym prowadzącym worki pod zaszywarką wykonaną ze stali czarnej malowanej wyposażony w taśmę modułową.

II. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Jacek Witczak Gastro Serwis i redukcja negatywnych skutków kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa poprzez zakup automatycznego systemu zaszywającego wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem” dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Typ nr 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

III.  Wymagania dotyczące zamówienia (zakres):

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem maszyny składającej się z:
 2. zaszywającej,
 3. przenośnikiem taśmowym prowadzącym worki pod zaszywarką wykonanym ze stali czarnej malowanej wyposażony w taśmę modułową.
 4. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry:
 5. Kolumna z ręczną regulacją wysokości: zakres 500mm/min.610mm/max 1110mmm
 6. głowica 1 nitkowa
 7. Regulowane ramię, zasilany podajnik worka do głowicy, noże obcinające łańcuszek po zaszyciu (shear type), automatyczne uruchamiana i zatrzymywana fotokomórką.
 8. Trzy silniki trójfazowe (od głowicy i dwa od podajnika): głowica 230/400VAC-3Ph 0,75kW-1450rpm, 50hz-IP 55 izolacja klasa F, podajnik 2 x 230/400VAC-3Ph 0,18 kw-1450 rpm, 50Hz-IP 55 izolacja klasa F.
 9. Silnik trójfazowy do napędu przenośnika taśmowego: 230/400VAC-3Ph 0,75kW-1450rpm, 50hz-IP 55 izolacja klasa F
 10. IP55 moc całkowita: 3,5kW-6A: poziom hałasu: 77 Db
 11. Podłączenie pneumatyczne: sprężone powietrze 0,6MPa, maximum 0,8Mpa;
 12. Mieć dostępny serwis naprawczy i pogwarancyjny na terenie Polski;
 13. Posiadać minimum 3 miesięczną gwarancję.

IV. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

 1. Miejsce realizacji: Wrocław
 2. Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia i dokonać jego montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz dokona rozruchu technologicznego zamontowanego sprzętu.
 3. Dostawca zapewni niezbędne przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu.
 4. Dostawca dostarczy dokumentację sprzętu w języku polskim, jak również wszelkie niezbędne certyfikaty oraz protokoły pochodzenia.
 5. Dostawca dostarczy rysunki i schematy wraz z usytuowaniem maszyn, a także wytyczne montażowe.
 6. Warunki płatności: przedpłata w wysokości 30% wartości brutto zamówienia w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy na podstawie faktury proforma. 70% wartości brutto zamówienia po podpisaniu protokołu odbioru: dostawy, montażu i uruchomienia technologicznego oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego, płatne w ciągu 14 dniu od wystawienia faktury.  
 7. Termin realizacji: maksymalnie 2 miesiące od daty złożenia zamówienia.
 8. Dostawca zapewni niezmienność ceny przez cały okres trwania umowy.
 9. Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V. Kod CPV przedmiotu zamówienia:

42921200-0 Maszyny do napełniania lub zamykania butelek, puszek lub innych pojemników

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
 1. Złożą wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 2. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
 3. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w celu rozpatrzenia oferty i ewentualnej realizacji zamówienia (wymagane jest złożenie podpisanego załącznika nr 2).
 4. Prowadzą działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego postępowania oraz posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 5. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
 7. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu osobowych lub kapitałowych w/w powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Niezłożenie oświadczenia będzie wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wymagania podstawowe:

 1. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Dostawcę.
 3. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.

2. Forma oferty:

 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
 2. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Ofertę należy składać wyłącznie wraz z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz pozostałymi załącznikami.
 4. Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

3. Termin i miejsce składania oferty

 1. Oferty należy składać do dnia 10.02.2023 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 2. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
 3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotem zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. Nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego.
 5.  Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Inne postanowienia w zakresie postępowania:

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a w wyniku negocjacji nie będzie możliwe ustalenie ceny możliwej do zaakceptowania przez Zamawiającego lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania Zapytania ofertowego przed terminem jego zakończenia bez podawania przyczyny. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy już zgłosili swoje oferty.
 3. Dostawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne zawiadomienie o ich wprowadzeniu przed terminem składania ofert, według takich samych zasad jak składanie oferty.
 4. Dostawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z postępowania pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne zawiadomienie, według takich samych zasad jak składanie oferty.
 5. Umowa zostanie zawarta w terminie do 2 dni od zakończenia postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego dostawcę.
 6. Dostawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Dostawcy.
 7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
OCENA I WYBÓR OFERTY

I. Ocenie według poniższych kryteriów będą podlegać tylko oferty nieodrzucone oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.

II. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria:

Kryterium 1: Cena – 70 pkt.

Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

[(cena brutto oferty najniższej)/(cena brutto oferty badanej)] x 70 = liczba punktów

Kryterium 2: Okres gwarancji – 20 pkt.

Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną obliczone następująco:

Okres gwarancji do 3 miesięcy włącznie – 0 pkt.

Okres gwarancji pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie – 10 pkt.

Okres gwarancji pow. 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie – 15 pkt.

Okres gwarancji pow. 12 miesięcy – 20 pkt.

Kryterium 3: Czas realizacji – 10 pkt.

Punkty za kryterium „czas realizacji” zostaną obliczone następująco:

Czas realizacji do 1 miesiąca włącznie – 10 pkt.

Czas realizacji powyżej 1 miesiąca – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: K1 + K2 + K3 = 100 punktów

Następnie zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego zostanie wybrany jeden Dostawca.  

III. Informacje dotyczące wyboru oferty

 1. O wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie tylko tego Dostawcę, którego oferta została wybrana.
 2. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Dostawcami.
 5. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.
WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Podpisana klauzula informacyjna – załącznik nr 2
 3. Podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 3
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:

Magdalena Czupryńska, e-mail: m.czuprynska@kucharz.pl

Jacek Witczak, e-mail: j.witczak@kucharz.pl